Русский язык    English language   
 
Положення про раду

1. Рада з управління та забезпечення неупередженості ЦСБО створюється з метою забезпечення неупередженості і об’єктивності під час проведення робіт із сертифікації продукції та систем менеджменту і виключення можливості дискримінації стосовно учасників сертифікації в будь-якій формі.

2. Рада – незалежний орган в структурі ЦСБО, на який покладено функції Комітету з неупередженості, що цілєспрямовані на забезпечення постійної об’єктивності і справедливості дій ЦСБО під час здійснення діяльності з оцінки відповідності.

3. Рада створена також для представлення інтересів усіх сторін, що зацікавлені у неупередженом і компетентном оцінюванні відповідності, і надання порад та рекомендацій ЦСБО з цих питань, в тому числі щодо забезпечення неупередженості і суспільної довіри до його діяльності.

4. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, нормативно – правовими актами органів центральної виконавчої влади, нормативними документами з питань підтвердження відповідності, що визнані в Системі сертифікації Банківський Регістр та цим Положенням.

5. Рада є гарантом дотримання в ЦСБО міжнародних і національних законодавчих та нормативно-правових актів у сфері підтвердження відповідності продукції банківського призначення.

6. Рада не є юридичною особою і працює на громадських засадах. Основними принципами її роботи є інформованість, відкритість та гласність.

7. З метою забезпечення неупередженості діяльність Ради відокремлена від керівництва ЦСБО.

8. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює ЦСБО для чого з числа його співробітників призначається секретар Ради.

9. Положення затверджується директором та обов’язково узгоджується діючим Головою Ради в установленому порядку.

10. Рішення Ради носять рекомендаційний характер, але у разі потреби впроваджуються наказами ЦСБО.


ВИМОГИ ДО СКЛАДУ РАДИ З УПРАВЛІННЯ ЦСБО

1. Склад Ради формується таким чином, щоб за будь-яких умов вибір її членів забезпечував би баланс інтересів в такий спосіб, що будь-які окремі інтереси не переважають.

2. Принципом формування Ради є залучення на паритетних засадах до її роботи осіб від кожної із сторін, що можуть вважатися першою, другою та третьою сторонами, які зацікавлені в сертифікації продукції, систем якості, в тому числі предстаники:

 • ЦСБО;
 • товаровиробників продукції;
 • державних органів;
 • акредитованих випробувальних лабораторій (центрів);
 • товариств споживачів, професійних асоціацій, торгово-промислових палат;
 • споживачів продукції організацій з сертифікованими системами менеджменту;
 • провідних науково-дослідних інститутів, тощо.

3. Склад Ради затверджується директором ЦСБО в установленому порядку.

4. Всі члени Ради залучаються до її складу тільки за їх згодою і працюють на суспільних засадах.

5. Члени Ради та члени тимчасових експертних та робочих груп з метою забезпечення конфіденційність інформації, яку одержують у процесі роботи, підписують Декларацію про згоду працювати в Раді та про дотримання конфіденційності.

6. Кількісний склад Ради не обмежується, в той же час при підбиранні членів Ради рекомендується дотримуватися принципу непарності.


ФУНКЦІЇ РАДИ З УПРАВЛІННЯ ЦСБО

Під час своєї діяльності Рада з управління ЦСБО виконує такі дорадчо-наглядові функції:

 • розробляє рекомендацій щодо формування Політики ЦСБО що стосується неупередженості діяльності з оцінки відповідності та наглядає за її проведенням;
 • наглядає за здійсненням ЦСБО робіт з оцінки відповідності відповідно до принципів, норм та вимог, встановлених у Законі України „Про підтвердження відповідності” та чинних міжнародних і національних нормативних документах;
 • наглядає за ефективністю функціонування системи менеджменту ЦСБО з метою встановлення її відповідності вимогам чинних міжнародних і національних нормативних документів;
 • відслідковує дотримання вимог об’єктивності, неупередженості та незалежності дій ЦСБО з метою унеможливлення дискримінації стосовно замовників сертифікації у будь-який формі;
 • здійснює аналіз випадків тиску при проведенні робіт з оцінки відповідності, збирає та узагальнює інформацію щодо порушень нормативних документів, приймає пропозиції щодо заходів з усунення виявлених недоліків;
 • здійснює обмін досвідом проведення робіт з сертифікації продукції та систем менеджменту підприємств з іншими органами та організаціями;
 • наглядає за фінансовою діяльністю ЦСБО;
 • розробляє пропозиції щодо розширення галузі акредитації ЦСБО;
 • розробляє пропозиції щодо удосконалювання роботи ЦСБО;
 • надає методичну допомогу з організації та проведення внутрішніх перевірок ефективності функціонування системи менеджменту.


ПРАВА РАДИ З УПРАВЛІННЯ ЦСБО

Рада має право:

 • запитувати та одержувати від ЦСБО в установленому порядку необхідну інформацію та матеріали;
 • впливати на політику ЦСБО і контролювати виконання заходів, що пов’язані із забезпеченням неупередженості і суспільним сприйняттям його діяльності з оцінки відповідності;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення роботи ЦСБО;
 • заслуховувати (за потребою) на своїх засіданнях персонал ЦСБО стосовно впровадження і підтримування Політики та досягнення запланованих цілей;
 • приймати участь у внутрішніх перевірках ЦСБО та надавати поради за їх результатами;
 • утворювати (з метою підготовки до засідання Ради) тимчасові експертні, контролюючі чи робочі групи, залучати до участі в їх роботі фахівців організацій усіх форм власності за їх бажанням та погодженням з їх керівниками;
 • на інформування: державних органів, органів акредитації, певних зацікавлених сторін, та вжиття інших незалежних заходів, якщо вище керівництво ЦСБО не приймає до уваги її поради чи рекомендації щодо унеможливлення дій будь-кого з персоналу з перешкоджання неупередженому і компетентному оцінюванню (за умови додержання вимог чинної документації системи менеджменту ЦСБО щодо конфіденційністї)


СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

Рада може здійснювати свою діяльность і при цьому брати участь в усіх інших заходах ЦСБО, які не вказані у розділах 3 і 4 цього Положення, якщо у членів Ради є на це бажання, за умовою що ця діяльність Ради не буде компроментувати її основну роль – гарантування неупередженості.


СТРУКТУРА

1. Організаційну структуру Ради складають: Голова; його заступник (за необхідності); члени Ради; секретар Ради.

2. Голова Ради організовує її діяльність відповідно до вимог цього Положення.

3. Секретар не є членом Ради.

На секретаря Ради покладаються такі завдання:

 • координація роботи членів Ради;
 • організація підготовки засідань Ради;
 • ведення діловодства;
 • формування планів роботи Ради та контроль їх виконання;
 • реєстрація документів, ведення листування, контроль виконання документів та доручень Голови Ради та його заступника;
 • ведення протоколів засідань, їх оформлення, формування та зберігання справ;
 • забезпечення розгляду та надання членам Ради необхідних для виконання їх обов’язків документів та матеріалів;
 • формування пропозицій щодо складу тимчасових експертних, контролюючих чи робочих груп.


ЧЛЕНСТВО

1. Членство в Раді може бути виключно індивідуальним.

2. Члени Ради зобов'язані:

 • знати та виконувати вимоги Положення про Раду;
 • брати постійну участь в роботі Ради та бути присутніми на її засіданнях;
 • знати нормативно-правові акти з питань стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації;
 • забезпечувати своєчасне та якісне виконання доручених їм завдань;
 • своєчасно повідомляти Голову Ради щодо можливих змін умов і порядку своєї участі у її роботі;
 • забезпечувати конфіденційність інформації, одержаної в процесі роботи у Раді (згідно з вимогами чинної документації системи менеджменту ЦСБО щодо конфіденційністї).

3. Члени Ради мають право:

 • вносити пропозиції щодо нових проектів, удосконалення діяльності ЦСБО, усунення недоліків у його роботі;
 • вийти зі складу Ради, повідомивши про це її Голову не пізніше ніж за місяць до часу виходу;
 • за дорученням Голови Ради представляти її в інших організаціях та виконувати окремі її функції.

4. Дострокове припинення повноважень члена Ради можливе за його особистим проханням чи у звязку з його незадовільною роботою або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обовязків.

5. Пропозиції щодо припинення повноважень вносяться з власної ініціативи або Головою Ради.

6. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Ради приймається більшістю голосів її членів з числа присутніх на засіданні.

7. Замість члена Ради, повноваження якого припинено, до складу Ради за поданням Голови із затвердженням директором ЦСБО вводиться інша особа.

8. Голова Ради обирається шляхом голосування, з числа найбільш компетентних та авторитетних її членів, під час її першого засідання.

9. Заступник Голови Ради обирається під час засідання Ради, після обрання Голови, шляхом голосування.

10. Термін повноважень Голови Ради становить три роки.

11. Голова Ради може бути звільнений від обов’язків Голови за підставою і в порядку, передбачених для члена Ради ЦСБО.

12. Пропозиції про припинення повноважень Голови можуть бути надані членом/ами Ради ЦСБО і проголосовані на засіданні Ради.


ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Порядок діяльності Ради визначається цім Положенням, яке затверджується директором ЦСБО та узгоджується Головою Ради в установленому порядку.

2. Голова Ради доводить вимоги цього Положення до членів Ради.

3. Рада повинна здійснювати свою практичну діяльність керуючись цім Положенням, надаючи особливу увагу виконанню вимоги розділу 5 цієї процедури.

4. Основною формою діяльності Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на рік.

5. Про дати проведення засідання та порядок денний секретар Ради не пізніше ніж за два тижні до засідання інформує членів Ради та надає їм необхідні матеріали. Лист-запрошення на засідання разом з порядком денним розсилається (у тому числі електронною поштою) секретарем Ради. Пропозиції від членів Ради щодо порядку денного засідання надаються членами Ради секретарю не пізніше ніж за тиждень до засідання.

6. Не пізніше ніж за 30 днів до проведення засідання, під час якого будуть розглядатися питання щодо плану роботи Ради на наступний рік, пропозиції подаються її членами секретарю Ради, на основі яких він складає проект плану роботи та подає членам Ради для розгляду та внесення зауважень та пропозицій.

7. Голова Ради веде засідання Ради, а у разі його відсутності – заступник Голови.

8. Відповідальність за організацію робіт, пов’язаних із забезпеченням належного функціонування Ради несе директор ЦСБО.

9. Рішення на засіданнях приймаються шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох сторін.

10. Кожна зацікавлена сторона має один голос, який визначається більшістю її представників. У разі рівного розподілу голосів представників однієї сторони вирішальним є голос Голови Ради або його заступника, що представляє дану сторону.

11. Проведення таємного або поіменного голосування стосовно окремих питань повинно ставитись на голосування простою більшістю. Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю присутніх членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Ради.

12. Засідання Ради вважається легітимним, якщо на ньому присутні представники усіх трьох сторін та директор ЦСБО. Загальна кількість присутніх членів Ради має бути не менше половини.

13. У разі неможливості участі члена Ради у засіданні особисто участь бере визначена ним особа. Про неможливість участі член Ради повинен письмово повідомити не пізніше ніж за два дні до проведення засідання.

14. Директор ЦСБО обов’язково повинен брати участь у засіданнях Ради. У випадку, якщо директор ЦСБО не може брати участь у засіданні особисто, він повинний письмово уповноважити замість себе іншу особу.

15. Директор ЦСБО не приймає участь у голосуваннях засідання Ради.

16. У разі неможливості постійного секретаря Ради взяти участь у засіданні особисто, його функції виконує особа, яку директор ЦСБО призначає із співробітників ЦСБО.

17. Рішення Ради оформляються протоколом засідання Ради, до якого включаються рішення та результати голосувань. Протокол підписується секретарем і надається на підпис Голові Ради не пізніше п’яти робочих днів після проведення засідання, якщо інший термін не встановлюється головою Ради. Рішення Ради надсилаються секретарем її членам та зацікавленим сторонам не пізніше десяти робочих днів після засідання Ради.

18. Пропозиції щодо складу експертних, контрольних чи робочих груп обробляються секретарем Ради та надаються Голові Ради на затвердження.

19. На засідання Ради можуть запрошуватись представники державних і громадських організацій, наукових закладів, члени експертних, контрольних чи робочих груп, керівники підрозділів ЦСБО, які не входять до постійного складу Ради, а також представники засобів масової інформації (за умови додержання вимог чинної документації системи менеджменту ЦСБО щодо конфіденційністї).


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Рада та її члени несуть відповідальність за виконання своїх функцій та використання прав визначених цим Положенням у повному обсязі. Член Ради, який допустив розголошення конфіденційної інформації достроково припиняє повноваження члена Ради і несе відповідальність у порядку передбаченому чинним законодавством