Русский язык    English language   
 
Положення про Апеляційну Комісію

Політикою ЦСБО та Апеляційної комісії ЦСБО під час розгляду апеляцій, скарг та спірних питань є забезпечення підвищення якості послуг з сертифікації продукції і систем якості і технічного нагляду за ними, задоволення вимог зацікавлених осіб з мінімально можливим рівнем витрат, а також для здійснення довіри до можливостей чинної в ЦСБО системи якості з боку підприємств-заявників.


1 Загальні положення

2 Функції Апеляційної комісії

3 Обов’язки Апеляційної комісії

4 Права Апеляційної комісії

5 Відповідальність Апеляційної комісії

6 Порядок розгляду апеляцій, скарг і спірних питань1 Загальні положення.

1.1 Організаційна структура ЦСБО передбачає Апеляційну комісію, яка функціонує періодично, за мірою необхідності, і формується адміністративним керівництвом виходячи зі змісту апеляцій. Апеляційна комісія створена зі співробітників ЦСБО з метою розгляду апеляцій, скарг, пропозицій заявників чи інших зацікавлених сторін. Засідання комісії проводиться під керівництвом Голови комісії.

1.2 При незгоді з процедурами і результатами сертифікації або технічного нагляду заявник або інша сторона може подати заяву до Апеляційної комісії ЦСБО. Подача заяви не зупиняє дії прийнятого рішення.

1.3 Апеляційна комісія розглядає апеляції між заявником чи іншою стороною і ЦСБО з питань:

 • апеляції - заяви про перегляд рішення, прийнятого органом по відношенню до замовлених послуг (відмови у сертифікації, видачі, підтвердженні, а також з питань тимчасового зупинення та анулювання дії сертифікатів);
 • скарги – заяви стосовно виразу незадоволеності діяльністю ЦСБО з очікуванням відповіді (виявлення невідповідно наданої послуги порушень регламентованих процедур і правил роботи співробітниками ЦСБО, встановлених у чинних нормативних документах і в документах внутрішньої системи якості);
 • спірні питання (розбіжності) – заяви, щодо неоднакової інтерпретації фактів заявником чи іншою стороною і співробітниками ЦСБО.

1.4 Для розгляду заяв Апеляційна комісія повинна мати такі документи:

 • письмову апеляцію заявника;
 • листування щодо спірних питань між заявником і ЦСБО.

Цю документацію видають членам апеляційної комісії керівники відділів сертифікації систем якості і нагляду за сертифікованими системами якості та відділу сертифікації продукції та технічного нагляду за сертифікованою продукцією не пізніше двох тижнів до засідання комісії.

1.5 Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії.

1.6 Апеляційна комісія розглядає заяви конфіденційно. Під час прийняття рішення присутні тільки члени комісії.

1.7 ЦСБО зберігає заяви, матеріали з їх усунення, а також матеріали щодо коригувальних дій та оцінки їх ефективності.

1.8 За результатами розгляду претензій, у разі необхідності, розробляються і реалізуються відповідні коригувальні дії ЦСБО та проводиться оцінювання їх ефективності.

1.9 Відповідальність за проведення коригувальних дій покладається на керівника підрозділу ЦСБО, безпосередньо пов’язаного з причинами апеляцій, скарг або розбіжностей.

1.10 Оцінювання ефективності проведення коригувальних дій здійснює заступник директора з сертифікації СУЯ ЦСБО.

2 Функції Апеляційної комісії.

Апеляційна комісія виконує таку основну функцію - розглядає заяви (претензії) заявника чи іншої сторони по відношенню до ЦСБО з питань:

 • апеляцій;
 • скарг;
 • cпірних питань (розбіжностей).
 • Розгляд заяви здійснюється в термін, що не перевищує 30 діб після її надходження. У випадку незгоди з рішенням Апеляційної комісії, заявник має право звернутися до Національного органу з сертифікації.

  3 Обов’язки Апеляційної комісії

  Апеляційна комісія зобов’язана:

  • розглянути письмову апеляцію заявника протягом одного місяця від дня її надходження до ЦСБО;
  • розглянути документи, які пов’язані з розглядом апеляції, протягом двох тижнів до засідання комісії;
  • повідомити рішення комісії у письмовій формі заявнику протягом двох тижнів після засідання комісії.

  4 Права Апеляційної комісії

  Апеляційна комісія має право:

  • залучати до проведення незалежної експертизи претензій фахівців ЦСБО та, за необхідності, фахівців інших організацій;
  • запрошувати на засідання комісії представників підприємств-заявників та інших організацій, що зацікавлені у сертифікації продукції та систем якості при розгляді їх питання.

  5 Відповідальність Апеляційної комісії

  Апеляційна комісія несе відповідальність за:

  • об’єктивний, компетентний і своєчасний розгляд апеляцій і видачу рішень за ними
  • забезпечення конфіденційності інформації, одержаної під час розгляду апеляцій.

  6 Порядок розгляду апеляцій, скарг і спірних питань

  6.1 При незгоді з результатами сертифікації чи технічного нагляду заявник може подати апеляцію до ЦСБО, а у випадку проведення сертифікації в системі УкрСЕПРО і до Національного органу з сертифікації України, але не пізніше одного місяця з моменту одержання повідомлення щодо прийнятого рішення.

  6.2 В технічних звітах за результатами перевірки і оцінки системи якості, обстеження виробництва під час сертифікації продукції передбачається інформація для заявника щодо порядку подачі апеляцій на рішення ЦСБО, у яких вка¬зуються адреси і посадові особи організацій, яким підпорядкований орган, у тому числі Держспоживстандарту України, Національного Агентства акредитації України.

  6.3 Організаційна структура ЦСБО передбачає Апеляційну комісію, що функціонує періодично, за мірою необхідності, і формується директором ЦСБО виходячи зі змісту заяви (апеляції, скарги, розбіжностей, претензій). Склад осіб, які можуть очолювати Апеляційну комісію наведено в додатку 1 цього Положення.

  6.4 Встановлюється такий порядок розгляду заяви (апеляції, скарги, розбіжності):

  • заява, що надійшла від заявника реєструєця у журналі, відповідно додатку 2 цього Положення
  • Голова Апеляційної комісії у 3-х денний термін підбирає кандидатури членів комісії з числа співробітників ЦСБО, безпосередньо не пов'язаних із причинами заяви (апеляції, скарги, розбіжності). Персонал не повинен використовуватися для розслідування будь-якої апеляції, скарги, чи спірного питання, якщо він був безпосередньо залучений до діяльності на користь організації чи будь-якої іншої сторони, пов’язаної з апеляцією, скаргою чи спірним питанням про які йдеться протягом останніх двох років
  • якщо заява обґрунтована, то заступник директора з сертифікації СУЯ у 3-х денний термін розробляє коригувальні та запобіжні заходи та у письмовій формі надає інформацію заявнику, щодо вжитих заходів;
  • Апеляційна комісія у термін до одного місяця з дня одержання заяви розглядає поставлені в ній питання, матеріали, що зобов'язані надати Комісії голова комісії (головний аудитор) і керівники відділів сертифікації систем якості і нагляду за сертифікованими системами якості та сертифікації продукції та технічного нагляду за сертифікованою продукцією (не пізніше, ніж за 2 тижні) і приймає відповідне рішення;
  • рішення приймається і оформляється Апеляційною комісією в 2-х при¬мірниках у термін до 3-х діб та доводиться до відома директора ЦСБО;
  • заступник директора з сертифікації СУЯ ЦСБО один примірник рішення направляє заявнику, що подав апеляцію, а іншій вносить у справу заявника;
  • у випадку незгоди заявника з рішенням Апеляційної комісії ЦСБО, заявник може подати апеляцію до Національного органу з сертифікації України.

  6.5 Організаційна структура ЦСБО передбачає Апеляційну комісію, що функціонує періодично, за мірою необхідності, і формується директором ЦСБО виходячи зі змісту заяви (апеляції, скарги, розбіжностей, претензій). Склад осіб, які можуть очолювати Апеляційну комісію наведено в додатку 1 цього Положення.

  6.6 За результатами розгляду апеляцій, скарг, розбіжностей, пропозицій у разі необхідності, в ЦСБО розробляються і реалізуються відповідні коригувальні та, за необхідності, запобіжні дії, проводиться оцінка їх ефективності відповідно до ЕЯ-007 та ЕЯ-008.

  6.7 Відповідальність за проведення коригувальних дій покладається на керівника підрозділу ЦСБО, безпосередньо пов'язаного з причинами апеляцій, скарг чи розбіжностей.

  6.8 Оцінку результатів проведення коригувальних дій здійснює заступник директора з сертифікації СУЯ ЦСБО за двобальною шкалою (задовільно\незадовільно).